ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

Стартиране на проекта – 01.12.2022 г.

Продължителност на проекта – 30.09.2025 г.

Стойност на проекта – 170 387,14 лева.

Проектът предвижда целогодишно осигуряване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Евройския съюз, която има за цел задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами или с помощта на своите близки, поради финансови и/или битови затруднения, в район "Красна поляна".

В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е планирана да осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. В съответствие с целите на операцията, целевите групи са:

  • Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  • Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

По проекта е организирано предоставяне на съпътстващи мерки и дейности за осигуряване на информираност и публичност. Организацията и управлението на проекта се осъществяват от екип за управление и изпълнение на проекта, който е съставен от служители на район "Красна поляна".

 

­