„Личната помощ” е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществяват дейностите.

Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД – 07 – 7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма за личната помощ.

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой часове за лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма за лична помощ.

До 31.12.2020 г. право на лична помощ имат:

 • Лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

 

За да се включите в Механизма лична помощ, е необходимо да подадете

Заявление – декларация, по образец (Приложение № 1), до кмета на Район „Красна поляна”. Когато ползвател на лична помощ е малолетен, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен, се иска съгласието на законния му представител. В Заявлението се декларира, че човекът с увреждане няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще се предоставя механизмът лична помощ. При промяна на обстоятелствата, декларирани в Приложение № 1, ползвателят на лична помощ лично, чрез упълномощено от него лице, уведомява писмено кмета на район „Красна поляна” в 7-дневен срок от настъпване на промяната за предприемане на съответните действия. Ползвателят на личната помощ може да се откаже от ползването й чрез писмено заявление до район „Красна поляна”.

 

Необходимите документи за включване в Механизма за лична помощ са:

 • docx-1067 Заявление – декларация (Приложение № 1), в което се посочват данни на избрано лице за асистент (публикувано: вторник, 18 февруари 2020 г., 17:40 ч.)Download  [20 KB]
 • Направление с определен брой часове лична помощ – изготвя се по индивидуална оценка на потребностите от дирекция „Социално подпомагане”;
 • Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител (за справка);
 • ТЕЛК.

 

Когато в заявлението не е посочен асистент, район „Красна поляна” може да предложи асистент на ползвателя съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за личната помощ.

 


Важно е да знаете!

Даването на съгласие по реда на  чл. 2, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата се удостоверява задължително с подписа на лицето с увреждане или неговия законен представител, както и имената му. Даването на съгласие по реда на чл. 2, ал. 6 от Наредбата до 380 лв. от месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД да се превеждат на район „Красна поляна” от Агенцията за социално подпомагане (АСП), касае само случаите на отпусната месечна помощ в размер на 930 лв. Изчисляването на точния размер, за който е необходимо съгласието, е регламентирано в чл. 2, ал. 6 от наредбата – часовата ставка се умножава по определените в направлението брой часове месечно.

В случай, че ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявление – декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на район „Красна поляна”.


Във връзка със защитата на личните данни, е необходимо заявителите да дадат съгласие данните им да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и да бъдат предоставяни на АСП и НОИ.


 

Личен асистент може да бъде всяко физическо лице, което:

 • Не е поставено под запрещение;
 • Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

 

Документи за включване като асистент, съгласно чл. 26 от Закона за личната помощ и чл. 6, ал. 3 от Наредба за включване в механизма за лична помощ:

 • docx-1068 Заявление до кмета на район „Красна поляна” (публикувано: вторник, 18 февруари 2020 г., 17:41 ч.)Download  [14.21 KB]
 • doc-1069 Автобиография (публикувано: вторник, 18 февруари 2020 г., 17:42 ч.)Download  [86 KB]
 • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 • Декларация, че спрямо лицето не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
 • Документ за самоличност (за справка).

 

 

Заявления за включване в механизма за лична помощ се приемат всеки работен ден. Образци на формуляри на заявления може да получите деловодството на район „Красна поляна”, както и да изтеглите от тук:

 • docx-1067 Заявление – декларация (Приложение № 1), в което се посочват данни на избрано лице за асистент (публикувано: вторник, 18 февруари 2020 г., 17:40 ч.)Download  [20 KB]
 • docx-1068 Заявление до кмета на район „Красна поляна” (публикувано: вторник, 18 февруари 2020 г., 17:41 ч.)Download  [14.21 KB]
 • doc-1069 Автобиография (публикувано: вторник, 18 февруари 2020 г., 17:42 ч.)Download  [86 KB]
 • xls-1499 Отчет на личния асистент - таблица за попълване, подава се в районната администрация (публикувано: вторник, 18 април 2023 г., 15:07 ч.)Download  [32 KB]
­