МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТИН РАСТЕЖ”


ИНФОРМАЦИЯ

за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение

BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1

в Столична община - район „Красна поляна”

Проектът се изпълнява от СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” с партньори:

 • НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СТОЯНКА СОКОЛОВА 1999”
 • 92-ро ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ”
 • 135-то СУ „ЯН АМОС КОМЕНСКИ”
 • 123-то СУ „СТЕФАН СТАМБОЛОВ”

Проектът се финансира по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

от

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Договор № BG05M9OP001-2.018-0020-C01

и

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ОС 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ по Договор № BG05M9OP001-2.018-0020-2014BG05M2OP001-C01

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД


Общ размер на финансирането по ОП РЧР 499 538.01 лева

Общ размер на финансирането по ОП НОИР 389 854.50 лева

Начало на изпълнение на проектните дейности: 05.03.2019 г.

Край на изпълнение на проектните дейности: 31.12.2020 г.

Конкретният бенефициент изпълнява Договора със следните асоциирани партньори по ОП РЧР и ОП НОИР

 • Агенция по заетостта (АЗ)
 • Агенция за социално подпомагане (АСП)
 • Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ)
 • Министерство на образованието и науката (МОН)

Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, трайна интеграция на най-маргинализираните общности – ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
 2. Осигуряване на достъп до образование и обучение;
 3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
 4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи;
 5. Подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.
­