Наименование на услугата Необходими документи Срок (дни) Цена (лв.) Документ за изтегляне
Заявление за работно време на стационарен търговски обект Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;       – свали
Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните – за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НРУИТДТСО;
Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта по предназначение
Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство – за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица;
Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по закона за занаятите и майсторско свидетелство – за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица. 7 дни (при приложени документи)
Забележка: Търговци, които искат работното им време да бъде извън законоустановеното – от 06:00ч до 23:00ч за урбанизирани територии и от 06:00ч до 22:00ч за обекти, които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30м от жилищна сграда 30 дни (без приложени документи)
Протокол от РИОКОЗ или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта – за обекти в урбанизираните територии и за обекти, които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30 м от жилищна сграда;  
Протокол от РИОКОЗ или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта и съгласие на 50% + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи – за обекти в жилищни сгради с режим на етажна собственост
Заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията; 7 дни (при приложени документи) свали
Копие на разрешение за поставяне на преместваем обект
Други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава;
Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година; 30 дни (без приложени документи)
Регистрационна  карта на земеделски производител, заверена за съответната година.
Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост Индивидуална схема указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни имотни граници, като същата се съгласува с Дирекция „Транспорт” на СО,  отдел „Пътна полиция” при СДП и одобрена от главния архитект на съот 7 дни след подаване на заявлението и необходимите документи За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търг. дейност на открито – 35 лв./м2/месец; свали
1.40 лв. /м2 на ден;
За маси и столове за консумация на открито – 51 % от таксата-17.85 лв. / м2
Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост   7 дни след подаване на заявлението и необходимите документи За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито – 35 лв. м2/месец; свали
Други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава;
Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година; За ползване на места, върхуу които се организират панаири, събори и празници – 3.20 лв. /м2/ ден
Регистрационна  карта на земеделски производител, заверена за съответната година
Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията; За ползване на места, в/у които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др. – 1.20 лв./м2/ ден
Издаване на копие от документ формат А4 от архива на търговския регистър Заявление по образец 7 дни 10.00 лв.
Документ за самоличност
Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията
Заявление за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели /ФИУТ/ Номериран списък на местата за поставяне на ФИУТ и указание дали ФИУТ е едностранна или двустранна.  7 дни  70лв/м2 свали
Местоположение (копие /я от карта на гр.София с отбелязано местоположение номерирано съгласно списъка)
Визуализация(снимка отделно за всяко място, номерирано съгласно списъка).
Текстово и графично съдържание на всяка ФИУТ – 2 бр.
Декларация по чл.33б, ал.3
Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър)
Нотариално заверено пълномощно(при подаване на заявлението от пълномощник)
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост към заявлението се прилагат и копия от удостоверение за наследници, пълномощно или други документи съобразно спецификата на конкретния случай. * Всички такси се заплащат само с документ от ресорния отдел. 

 

­