Наименование на административната услуга Необходими документи Документ
за изтегляне
Срок
(дни)
Цена
(лв.)
Издаване на удостоверения за настойник и попечител Заявление по образец

 

 

30 дни

 

 
Декларация за съгласие за участие в настойническия съвет – по образец № 1
Декларация, че лицето отговаря на изискванията за настойник (по образец № 2) или попечител (по образец № 3)

Свидетелство за съдимост  
Други документи, удостоверяващи необходимостта от назначаване на настойнически съвет или попечител  
Копие от лична карта за лицата, участващи в настойническия съвет, или попечителите  
Решение по Кодекс международно частно право Заявление свободен текст 30 дни 100.00 лв.
Легализация на чуждестранния документ, снабден с апостил  
Копие на български личен документ  
Декларация по чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМПЧ – по образец, нотариално заверена
­