Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “КРАСНА ПОЛЯНА”

гр. София, ул. “Освобождение” № 25, П.К.: 1330, тел. (02) 921 72 56, (02) 921 72 37; факс (02) 828 48 83


Уважаеми съграждани,

Съгласно Етичния кодекс на общинските съветници и служителите от Столична община, приет с решение № 253, протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет, служителите от общинската, в т.ч. от районните администрации, СА ДЛЪЖНИ:

  • да обслужват гражданите професионално, с грижа и отзивчивост, като им предоставят необходимата консултантска помощ и информация;
  • да изпълняват задълженията си, като създават условия за добросъвестност, достъпност и равнопоставеност на разглежданите случаи;
  • да извършват административното обслужване своевременно, като запознават гражданите със законовите основания за действията си;
  • да не допускат в своята работа създаването или разпространението на корупционни практики;
  • да спазват закона и етичните правила, свързани със служебните им функции.

Съгласно европейското законодателство всеки гражданин има право да получи справедливо, безпристрастно и в разумен срок административно обслужване. Това право включва:

  • задължението на служителите да изслушват всеки гражданин, преди срещу него да бъдат предприети неблагоприятни мерки;
  • гражданинът има право да бъде възмездяван за всички вреди, причинени от административните органи или техни служители.

Приемно време и телефони за връзка на администрацията на район „Красна поляна“


Портал за електронни административни услуги на Столична община


 

­