Наименование на административната услуга Необходими документи Документ
за изтегляне
Срок
(дни)
Цена
(лв.)
Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност Заявление свободен текст   30 дни За физически лица – 25.00 лв.
Копие на документ за собственост на терена   За юридически лица - 38.00 лв.
Геодезично заснемане на съществуваща pаст-ност  
Оценка на дървесна и храстова растителност Заявление свободен текст 30 дни За частни имоти – до 5 бр. дървета – 30.00 лв.
За строителство – съгласуван проект озеленяване   За частни имоти – до 10 бр. дървета – 50.00 лв.
Копие на документ за собственост на терена   За частни имоти – над 10 бр. дървета – 100.00 лв.
Документ за платена такса  
Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, частни имоти и при ново строителство Заявление свободен текст   30 дни 30.00 лв.
Копие на документ за собственост на терена  
  За строителство – съгласуван проект озеленяване
За строителство – съгласуван проект озеленяване  
Издаване на разрешение за преместване на растителност Заявление свободен текст   14 дни 20.00 лв.
Копие на документ за собственост на терена  
Измерване, кубиране и маркиране с общинска марка на дървесина добита извън горски фонд преди транспортиране Заявление свободен текст   7 дни 5.00 лв. на плътен кубик, но не по-малко от 10.00 лв.
Копие на документ за собственост на терена  
Издаване на превозен билет за дървесина, добита извън горски територии Заявление свободен текст   7 дни 10.00 лв.
Разрешение за сеч на растителност  
Лични данни на превозвача  
Направление на товара  
Съгласуване и одобряване на проект за обекти на техн. инфраструктура на улични проводи – водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, сградни инсталационни отклонения, извън тези които са главни градски улици (булеварди) Заявление по образец   14 дни при представен комплексен доклад А. 0.10 лв./м но не по-малко от 20.00 лв.
Три броя папки оригинали с печати на проектанта с приложени:   30 дни без представен комплексен доклад  
Копия на документи за собственост  
Документ за учредено право на строеж в чужд имот  
Виза за проектиране (когато е задължително)  
Фирмени документи  
Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване  
Съгласуване и одобряване на проект със съоръжения към инженерната инфраструктура – трафопост, абонатна станция, котелно и др. Влязло в сила разрешение за строеж   Б. 20.00 лв.
Съгласувани инвестиционни проекти с ДАГ, „Софийска вода”, ”ЧЕЗ Разпределение”, Улично осветление”, ”БТК”, ”Зелени системи”, ”София газ”, Столична РИОКОЗ, ”РЗ ПАБ”; Проект ПБЗ  
Съгласуване и одобряване на проекти на инженерната инфраструктура при условията на чл. 154 от ЗУТ Съгласуван пътен проект за възстановяване на настилки с отдел „ОБД“ – СО и СДВР- КАТ   В. 50% от размера на таксата по т. А и т. Б
Проект временна организация на движението  
Разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура / на улични проводи – водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, сградни инсталационни отклонения Заявление по образец   14 дни при представен комплексен доклад 0.3% от стойността на обекта
Три броя папки оригинали с печати на проектанта с приложени:   30 дни без комплексен доклад
Копия на документи за собственост  
Документ за учредено право на строеж в чужд имот  
Виза за проектиране (когато е задължително)  
Фирмени документи  
Предварителен договор със съответното експлоатационно дружество за присъединяване  
Проект временна организация на движението  
Съгласувани инвестиционни проекти с ДАГ, „Софийска вода”, ”ЧЕЗ Разпределение”, ”БТК”, Улично осветление”, ”Зелени системи”, ”София газ”, Столична РИОКОЗ, ”РЗ ПАБ”, Проект ПБЗ  
Съгласуван пътен проект за възстановяване на настилки с отдел „ОБД“ -СО и СДВР-КАТ  
Декларация за стойността на строежа  
Заверка на екзекутиви на проекти за обекти на техническата инфраструктура и съответните съоръжения Копие на документ за собственост   30 дни 30% от цената на услугата за одобряване на проект
Преходен одобрен (съгласуван) проект  
Проекти – екзекутив със съответните съгласувания (в зависимост от проекта)  
Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации касаещи ремонти в частни имоти Заявление свободен текст   7 дни 40.00 лв.
Копие на документи за собственост  
Документ за платена такса  
Издаване на разрешение за временно използване на общински терени (части от тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна) за строителни площадки на територията на района по чл. 157, ал. 5 от ЗУТ Заявление по образец 7 дни 1.20 лв./м2/ден
Разрешение за строеж (при нов строеж)  
ПБЗ-ситуация на строителна площадка и график за СМР, съгласувани с КАТ и СО -Сектор“ОБД“  
Нормативно основание: ЗУТ, НОЗПДР, АПК, НОАМТЦУ на СОС  
   
   
   
Издаване на позволителни превозни билети и свидетелства Заявление свободен текст   7 дни 1.50 лв./бр.
Копие на документи в зависимост от искането  
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост към заявлението се прилагат и копия от: Удостоверение за наследници, Пълномощно или други документи съобразно спецификата на конкретния случай. * Всички такси се заплащат само с документ от ресорния отдел.

docx-1574 Заявление за сключване на договор за гаранция на изпълнените строителни и монтажни работи за отстраняване на повредите и дефектите върху обектите – общинска собственост (публикувано: сряда, 29 ноември 2023 г., 14:14 ч.)Download  [15.92 KB]

docx-1575 Образец на договор за гаранция на изпълнените строителни и монтажни работи за отстраняване на повредите и дефектите върху обектите – общинска собственост (публикувано: сряда, 29 ноември 2023 г., 14:16 ч.)Download  [22.37 KB]

­