Формуляри за попълване:

pdf-185 1. Заявление за даване на разрешение за изработването на проект за ПУП (публикувано: петък, 01 септември 2017 г., 19:18 ч.)Download  [41.54 KB]
pdf-186 2. Заявление за одобряване на проект за ПУП (публикувано: петък, 01 септември 2017 г., 19:19 ч.)Download  [40.82 KB]
pdf-187 3. Заявление за издаване на виза за проектиране (публикувано: петък, 01 септември 2017 г., 19:19 ч.)Download  [44.45 KB]
pdf-188 4. Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141–145 от ЗУТ) (публикувано: петък, 01 септември 2017 г., 19:19 ч.)Download  [41.9 KB]
pdf-189 5. Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ) (публикувано: петък, 01 септември 2017 г., 19:20 ч.)Download  [46.22 KB]
pdf-190 6. Заявление за одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ) (публикувано: петък, 01 септември 2017 г., 19:20 ч.)Download  [42.71 KB]
pdf-191 7. Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл.175 от ЗУТ) (публикувано: петък, 01 септември 2017 г., 19:21 ч.)Download  [45.03 KB]
pdf-192 8. Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл. 147 от ЗУТ, чл. 148 от ЗУТ) (публикувано: петък, 01 септември 2017 г., 19:21 ч.)Download  [41.82 KB]
pdf-193 9. Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ (публикувано: петък, 01 септември 2017 г., 19:21 ч.)Download  [44.67 KB]
pdf-194 10. Заявление за одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане и др./за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ) (публикувано: петък, 01 септември 2017 г., 19:22 ч.)Download  [40.57 KB]
pdf-229 11. Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 13:42 ч.)Download  [46.69 KB]
pdf-230 12. Заявление за регистриране на преместваем обект/рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл. 80, ал. 1, 2 от НПОРИМЕРДТСО) (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 14:20 ч.)Download  [41.79 KB]
pdf-231 13. Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 14:21 ч.)Download  [39.68 KB]
pdf-232 14. Заявление за извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 14:21 ч.)Download  [44.13 KB]
pdf-233 15. Заявление за издаване на удостоверение за „груб строеж“ (чл. 181 от ЗУТ) (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 14:48 ч.)Download  [41.64 KB]
pdf-234 16. Заявление за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 14:49 ч.)Download  [36.58 KB]
pdf-235 17. Заявление за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:17 ч.)Download  [36.16 KB]
pdf-236 18. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:17 ч.)Download  [38.65 KB]
pdf-237 19. Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ) (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:18 ч.)Download  [43.2 KB]
pdf-238 20. Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл. 192 от ЗУТ) (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:19 ч.)Download  [43.35 KB]
pdf-239 21. Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ) (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:53 ч.)Download  [44.54 KB]
pdf-240 22. Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл. 194 от ЗУТ) (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:53 ч.)Download  [45.74 KB]
pdf-241 23. Заявление за освидетелстване на сграда (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:56 ч.)Download  [36.94 KB]
pdf-242 24. Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:56 ч.)Download  [37.59 KB]
pdf-243 25. Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от главния архитект на района (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:57 ч.)Download  [36.96 KB]
pdf-244 26. Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване) (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:58 ч.)Download  [37.27 KB]
pdf-245 27. Заявление за издаване на заверен препис (копие) от документи (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 15:59 ч.)Download  [38.2 KB]
pdf-246 28. Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:00 ч.)Download  [59.85 KB]
pdf-247 29. Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:01 ч.)Download  [36.55 KB]
pdf-248 30. Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:01 ч.)Download  [36.42 KB]
pdf-249 31. Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:05 ч.)Download  [36.59 KB]
pdf-250 32. Заявление за подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:05 ч.)Download  [37.25 KB]
pdf-251 33. Заявление за определяне на представител в държавна приемателна комисия (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:06 ч.)Download  [35.88 KB]
pdf-252 34. Заявление за премахване/кастрене/преместване на растителност (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:06 ч.)Download  [38.02 KB]
pdf-253 35. Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:06 ч.)Download  [30.6 KB]
pdf-254 36. Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:07 ч.)Download  [30.39 KB]
pdf-255 37. Заявление за попълване на служебно поле в декларация по чл. 14 от ЗМДТ (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:07 ч.)Download  [30.41 KB]
pdf-256 38. Заявление за издаване на нов административен адрес (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:07 ч.)Download  [30.64 KB]
pdf-257 39. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:08 ч.)Download  [32.26 KB]
pdf-258 40. Заявление за издаване на заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:08 ч.)Download  [35.25 KB]
pdf-259 41. Заявление за издаване на удостоверение от общ характер (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:08 ч.)Download  [33.11 KB]
pdf-260 42. Заявление за издавана на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:09 ч.)Download  [36.06 KB]
pdf-261 43. Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:09 ч.)Download  [35.97 KB]
pdf-262 44. Уведомление по чл. 197 от ЗУТ (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:09 ч.)Download  [35.95 KB]
pdf-263 45. Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застрояване (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:10 ч.)Download  [36.46 KB]
pdf-264 46. Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:10 ч.)Download  [36.77 KB]
pdf-265 47. Заявление за внасяне на допълнителни документи (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:10 ч.)Download  [32.29 KB]
pdf-266 48. Декларация за собственици (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:11 ч.)Download  [30.22 KB]
pdf-267 49. Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:11 ч.)Download  [34.36 KB]
pdf-268 50. Опис на внесените проектни материали по преписка (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:11 ч.)Download  [44.02 KB]
pdf-269 51. Опис на внесените проектни материали по преписка (публикувано: вторник, 05 септември 2017 г., 16:12 ч.)Download  [44.85 KB]
­