Уведомяваме Ви, че съгласно изменение на Наредбата за компенсациите, приета с ПМС № 76, заявленията за получаване на помощи за неприетите деца в общинските детски градини за учебната 2021/2022 г. може да се подават в районната администрация на ул. „Освобождение“ № 25, стая 105.

Информираме Ви, че за учебната 2021/2022 година следва да подадете заявление съгласно чл. 8 от Наредбата между 06.10.2021 г. и 05.11.2021 г. В същия срок следва да подадете искане съгласно чл. 9 от Наредбата за изплащане на компенсация за периода 15.09.-31.10.2021 г., като приложите договор за обучение и съответни платежни документи (фактура и касов бон или платежно нареждане).

За останалите месеци от учебната 2021/2022 година исканията от родители с одобрени заявления се подават до пето число на месеца, както следва:

  • До 5 януари 2022 г. – за периода 01.11.2021 г. – 31.12.2021 г.;
  • До 5 март 2022 г. – за периода 01.01.2022 г. – 28.02.2022 г.;
  • До 5 май 2022 г. – за периода 01.03.2022 г. – 30.04.2022 г.;
  • До 5 юли 2022 г. – за периода 01.05.2022 г. – 30.06.2022 г.;
  • До 5 октомври 2022 г. – за периода 01.07.2022 г. – 14.09.2022 г.

 

Приложения:

docx-1289 1. Заявление по образец (публикувано: четвъртък, 21 октомври 2021 г., 14:10 ч.)Download  [42.94 KB]

docx-1290 2. Искане по образец (публикувано: четвъртък, 21 октомври 2021 г., 14:14 ч.)Download  [29.46 KB]

pdf-1291 3. Наредба за компенсациите (публикувано: четвъртък, 21 октомври 2021 г., 14:15 ч.)Download  [536.58 KB]

         4. Постановление № 76 от 5 март 2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

­