Столичен общински съвет е приел Решение № 136 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. относно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, за срок, не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ, в частност на СО.

Наемателите на общински нежилищни имоти, находящи се на територията на район „Красна поляна“, могат да представят в деловодството на района заявление за освобождаване – изцяло или частично, от задължението за заплащане на наем, придружено с необходимите документи, съгласно Решението на СОС, описани по долу:

 

Обстоятелствата, които следва да са налице, за да бъде намален размерът на наема са посочени в т. 2 и 7 от Решението № 136 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г., доказват се чрез документите описани в т. 9:

9.1. Декларация от наемателя /Образец 3 или Образец 4  към Решение 136/, по образец;

9.2. За лицата, регистрирани по ДДС – справка декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период 2019 г.

9.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС – месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, и месечни отчети от същия период 2019 г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

 

Лицата, които не дължат заплащане на договорената цена следва да докажат обстоятелството, че се преустановили своята дейност, представяйки документи по т. 8 от Решението № 136 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.:

8.1. Декларация /Образец 1 или Образец 2 към Решение 136/ от наемателя, по образец;

8.2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) – справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на Столична община;

8.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС – месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

 

!!!Обръщаме внимание:

За лица, регистрирани след 1 март 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър.

За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи. За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%.

 

Решение на СОС: https://council.sofia.bg/documents/20182/826413/R.136.pdf/9b117501-5a08-42d3-93f5-8502949b6a99

Приложение 1: https://council.sofia.bg/documents/20182/827461/R.136-Pr1.pdf/3b7de0a4-88ee-476c-9416-3dce0b1b9013

Приложение 2: https://council.sofia.bg/documents/20182/827461/R.136-Pr2.pdf/45b6ed73-1047-42dc-bbeb-e36e72120bec

Приложение 3: https://council.sofia.bg/documents/20182/827461/R.136-Pr3.pdf/e77c7d3b-3997-406a-ab29-806c12b54919

Приложение 4: https://council.sofia.bg/documents/20182/827461/R.136-Pr4.pdf/98ef1040-abc7-438b-b2fc-4167e3535870

­