pdf-1564 Обявление за одобрена схема за павилион с обслужващи дейности в УПИ I - за училище и трафопост, кв. 98, м. "Факултета" (публикувано: сряда, 11 октомври 2023 г., 14:45 ч.)Download  [234.49 KB]
pdf-1534 Обявление на основание чл. 19, aл. 5 и ал. 6 от НПОРИМДЕРДТСО (публикувано: петък, 21 юли 2023 г., 17:42 ч.)Download  [269.84 KB]
pdf-1533 Обявление на основание чл. 19, aл. 5 и ал. 6 от НПОРИМДЕРДТСО (публикувано: петък, 21 юли 2023 г., 17:39 ч.)Download  [268.41 KB]
pdf-1523 Обявление на основание чл. 19, ал. 5 от НПОРИМДЕРДТСО (публикувано: петък, 09 юни 2023 г., 11:32 ч.)Download  [498.08 KB]

2022 г.

pdf-1346 Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за изменение на план за регулация и застрояване на УПИXVI-349 в кв.78a, местност „Разсадника-Коньовица”, район „Красна поляна” (публикувано: понеделник, 28 февруари 2022 г., 15:50 ч.)Download  [127.75 KB]
pdf-1341 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Изграждане и развитие на Индустриален парк София - Запад" (публикувано: понеделник, 14 февруари 2022 г., 12:51 ч.)Download  [7.51 MB]

(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)

2021 г.

docx-1288 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект за ПУП - план за улична регулация и изменение на план за улична регулация (публикувано: сряда, 13 октомври 2021 г., 17:09 ч.)Download  [27.35 KB]
pdf-1240 Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ на заповед РКП21-РД56-133/18.06.2021 г. (публикувано: понеделник, 21 юни 2021 г., 10:04 ч.)Download  [590.85 KB]
(за разрешаване да се изработи проект за изменение на план за регулация на УПИ XIII-365, УПИ XIV-364, УПИ III-359 и УПИ XI-366,367 в кв. 2б, местност НПЗ „Средец”, район „Красна поляна”, за привеждане в съответствие на вътрешните регулационни линии с имотните
...
pdf-1224 Обявление № РКП21-ВК08-440/05.05.2021 год. за разрешаване на изработване на ПУП - Изменение на План за улична регулация на Софийски околовръстен път (публикувано: сряда, 05 май 2021 г., 14:25 ч.)Download  [32.97 KB]

2020 г.

pdf-1174 Съобщение в ДВ, бр.107, за изработен комплексен проект за модернизация на ж.п. линия София-Перник-Радомир (публикувано: сряда, 23 декември 2020 г., 16:23 ч.)Download  [116.67 KB]
pdf-1169 Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Столична община (публикувано: понеделник, 30 ноември 2020 г., 12:46 ч.)Download  [873.23 KB]
(На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), предоставяме копие на уведомлението и информацията, предоставена
...
pdf-1156 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Рехабилитация на транспортен тунел по бул. "Царица Йоана", вкл. трамваен релсов път" (публикувано: сряда, 11 ноември 2020 г., 13:59 ч.)Download  [527.54 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf-1154 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Реконструкция на трамвайна линия по бул. „Александър Стамболийски“ (публикувано: понеделник, 09 ноември 2020 г., 17:00 ч.)Download  [875.17 KB]

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf-1152 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Сграда със смесено предназначение УПИ I - 755" (публикувано: сряда, 21 октомври 2020 г., 15:37 ч.)Download  [244.76 KB]

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf-1144 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Изграждане на желязна решетъчна кула, оборудвана с термална камера, апаратура за следене и анализ на задименост и локализация на рискови точки" (публикувано: четвъртък, 01 октомври 2020 г., 13:44 ч.)Download  [339.29 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf-1131 Обява за свободно място за длъжността Главен експерт в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" в район "Красна поляна" - СО (публикувано: вторник, 01 септември 2020 г., 16:01 ч.)Download  [335.82 KB]
pdf-1130 Обява за свободно място за длъжността Старши експерт в отдел "Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството" в район "Красна поляна" - СО (публикувано: вторник, 01 септември 2020 г., 15:59 ч.)Download  [312.64 KB]
pdf-1135 Обявление изх. № РКП20-ВК08-805/24.08.2020 год. за приет с Решение № 331 по Протокол № 18/23.07.2020 год. проект за ПУП - ИПРЗ и ИПУР за м. "Овча купел" - стар кв. 12 и част от кв. 23 и създаване на нови кв. 222а, 215, 222б (публикувано: понеделник, 24 август 2020 г., 14:04 ч.)Download  [1.58 MB]
pdf-1128 Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за "Авто - услуги и офиси, СО район "Красна поляна" (публикувано: сряда, 19 август 2020 г., 17:23 ч.)Download  [254.44 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
jpg-1116 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "ПУП - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 68134.1109.7 и част от 68134.11.09.9 по КККР на гр. София, кв. 59, местност "Факултета" (публикувано: сряда, 08 юли 2020 г., 16:55 ч.)Download  [194.97 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf-1114 Обявление на осн. чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир" (публикувано: петък, 03 юли 2020 г., 16:41 ч.)Download  [82.81 KB]
pdf-1103 Съобщение за издадена на 10.04.2020 г. от гл. архитект на СО Виза за проектиране на малоетажна сграда за офиси и авто-услуги в УПИ ІІ-375, кв. 35, местност "Факултета" (публикувано: четвъртък, 14 май 2020 г., 15:10 ч.)Download  [373.73 KB]
zip-1102 Съобщение № РКП19-ДР00-697/2/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до Панайот Тодоров - домоуправител/председател на УС на ЕС на вх. А, бл. 36Б, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: четвъртък, 14 май 2020 г., 15:04 ч.)Download  [1.21 MB]
zip-1101 Съобщение № РКП19-ДР00-697/3/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. А, бл. 36А, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: четвъртък, 14 май 2020 г., 15:04 ч.)Download  [167.38 KB]
zip-1100 Съобщение № РКП19-ДР00-697/5/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. Б, бл. 36Б, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: четвъртък, 14 май 2020 г., 15:03 ч.)Download  [198.57 KB]
zip-1099 Съобщение № РКП19-ДР00-697/4/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. Б, бл. 36А, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: четвъртък, 14 май 2020 г., 15:03 ч.)Download  [183.08 KB]
pdf-1089 Обявление за изменение на план за улична регулация за обект "Софийски околовръстен път", заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на план за регулация на контактните територии (публикувано: вторник, 14 април 2020 г., 15:16 ч.)Download  [50.91 KB]
pdf-1053 Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за "Преустройство на приемо-предавателна станция 1566", район "Красна поляна", гр. София (публикувано: петък, 24 януари 2020 г., 11:57 ч.)Download  [228 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)

2019 г.

pdf-962 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 68134.1111.1251, м. "Смърдан", район "Красна поляна", София" (публикувано: петък, 20 септември 2019 г., 14:22 ч.)Download  [248.71 KB]

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf-955 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение (публикувано: вторник, 03 септември 2019 г., 09:15 ч.)Download  [480.29 KB]

за "Водоснабдяване от подземни води (промишлено водоснабдяване-охлаждане), чрез съществуващи кладенци - тръбен водочерпателен кладенец (ТК1-ХГ) и реинжекционен сондаж (ТК2-Р) по разрешителен режим на БДДР - град Плевен за "Термопомпена инсталация" за обект:

...
pdf-925 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Складова база и чисто производство”, район „Красна поляна” - СО (публикувано: четвъртък, 01 август 2019 г., 14:42 ч.)Download  [264.92 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf-920 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на общински модулни сгради в СО район „Красна поляна“, кв. „Факултета“, кв. 93, УПИ 1336”, район „Красна поляна” - СО (публикувано: понеделник, 29 юли 2019 г., 11:26 ч.)Download  [141.32 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf-895 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Едноетажна пристройка към съществуващ обществено, обслужващ обект в УПИ I - за обществено, жилищно строителство и клуб, кв.16, м. "Красна поляна", район "Кр. поляна" (публикувано: понеделник, 01 юли 2019 г., 17:03 ч.)Download  [188.03 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf-898 Обявление за ИПРЗ кв. 67, 67б и 67в, м. "Разсадника-Коньовица" (публикувано: понеделник, 24 юни 2019 г., 16:25 ч.)Download  [284.03 KB]
pdf-858 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ЖИЛИЩНА СГРАДА С АИППМПД, СКЛАДОВЕ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА” (публикувано: понеделник, 10 юни 2019 г., 16:27 ч.)Download  [252.67 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf-840 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ЦЕНТРАЛЕН ВЕЩЕВИ СКЛАД - едноетажна сграда, в ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САНДВИЧИ И ЗАКУСКИ, УПИ I, ПИ 444, к.л.375 с идент. 68134.1112.22” (публикувано: петък, 17 май 2019 г., 14:19 ч.)Download  [63.05 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf-786 Съобщение за строително-монтажни работи по трамвайно трасе по бул. "Константин Величков" в участъка от бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" до бул. "Сливница" (публикувано: сряда, 10 април 2019 г., 11:16 ч.)Download  [118.67 KB]
pdf-780 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА, ПАРКИНГ - ГАРАЖ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ” (публикувано: петък, 15 март 2019 г., 16:33 ч.)Download  [161.69 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf-762 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ Х-368; кв.2Б; ул. Мечка № 14” (публикувано: вторник, 26 февруари 2019 г., 10:31 ч.)Download  [192.54 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf-757 Съобщение за изграждане от 25.02.2019 г. на обект "Аварийна реконструкция на уличен водопровод по ул. "Без име", участък пред блок 93, 94 и 95 и водопровод между блок 89 и 90 в ж.к. "Западен парк" (публикувано: петък, 22 февруари 2019 г., 18:19 ч.)Download  [110.97 KB]
pdf-739 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Разделяне на магазин на два самостоятелни” (публикувано: четвъртък, 31 януари 2019 г., 16:54 ч.)Download  [41.18 KB]

(Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf-732 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради в имоти с идентификатори 68134.11.02.172 и 68134.1102.173, представляващи „друг вид земеделска земя”, по кадастрална карта (публикувано: петък, 18 януари 2019 г., 16:13 ч.)Download  [428 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

2018 г.

pdf-660 Съобщение до Валери Смиленов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: понеделник, 10 септември 2018 г., 12:36 ч.)Download  [125.44 KB]
pdf-659 Съобщение до Борислав Смиленов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: понеделник, 10 септември 2018 г., 12:32 ч.)Download  [119.37 KB]
pdf-658 Съобщение до Йордан Апостолов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: понеделник, 10 септември 2018 г., 12:25 ч.)Download  [122.88 KB]
pdf-648 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1105.26, кв. 16 за ОЖК, м."Западен парк" (публикувано: петък, 03 август 2018 г., 17:31 ч.)Download  [4.75 MB]
pdf-647 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1105.14, кв. 8 за ОЖК, м."Западен парк" (публикувано: петък, 03 август 2018 г., 17:27 ч.)Download  [3.68 MB]
pdf-614 Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на 7 /седем/ броя детски площадки на открито, в междублокови пространства - за деца от 3 до 12 год.” (публикувано: понеделник, 23 юли 2018 г., 14:15 ч.)Download  [198.27 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 31 – л.арх. Теодора Генчева.)
pdf-607 Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Изменение на ПУП-ПР и на идеен проект за инвестиционно предложение за реконструкция и разширение на СОП в участъка от км 50+520 до км 58+581.5” (публикувано: петък, 13 юли 2018 г., 14:17 ч.)Download  [411.09 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf-541 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.96, УПИ І, кв. 23, м. ж.к. "Красна поляна" (публикувано: сряда, 20 юни 2018 г., 10:15 ч.)Download  [267.49 KB]
pdf-540 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1106.333, УПИ ХХІV, кв. 67, м. "Разсадника - Коньовица" (публикувано: сряда, 20 юни 2018 г., 10:12 ч.)Download  [159.26 KB]
pdf-539 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1106.23, кв. 60б, м. "Разсадника-Бежанци" (публикувано: сряда, 20 юни 2018 г., 10:12 ч.)Download  [173.09 KB]
pdf-538 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.45, УПИ І, кв. 12, м. ж.к. "Красна поляна" (публикувано: сряда, 20 юни 2018 г., 10:02 ч.)Download  [215.07 KB]
pdf-511 Съобщение до собствениците във вх. Б, бл. 36Б, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: понеделник, 14 май 2018 г., 16:25 ч.)Download  [80.41 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf-510 Съобщение до собствениците във вх. А, бл. 36Б, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: понеделник, 14 май 2018 г., 16:25 ч.)Download  [76.19 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf-509 Съобщение до собствениците във вх. Б, бл. 36А, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: понеделник, 14 май 2018 г., 16:24 ч.)Download  [65.64 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf-508 Съобщение до собствениците във вх. А, бл. 36А, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: понеделник, 14 май 2018 г., 16:24 ч.)Download  [51.84 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf-495 Обявление за издадена заповед № РКП18-РД56-61/23.03.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна", с която е разрешено изработване на проект за ИПР на УПИ ІІ-679, УПИ ІІІ-679, УПИ ІV-679, УПИ V-679 и УПИ ХІІІ-679 и ИПЗ на УПИ ІV-679, кв. 18, м. НПЗ Средец (публикувано: вторник, 27 март 2018 г., 19:05 ч.)Download  [33.58 KB]
pdf-494 Съобщение до Виолета Симеонова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 12:11 ч.)Download  [65.83 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf-492 Съобщение до Тодор Георгиев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 12:09 ч.)Download  [63.28 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf-491 Съобщение до Павлина Димитрова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 12:07 ч.)Download  [64.04 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf-490 Съобщение до Ивайло Малчев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 12:05 ч.)Download  [64.86 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf-489 Съобщение до Емил Методиев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 12:02 ч.)Download  [61.69 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf-488 Съобщение до Гергана Спасова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 11:52 ч.)Download  [63.81 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf-481 Съобщение до собствениците на бл. 36Б, вх. Б, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: четвъртък, 15 март 2018 г., 15:59 ч.)Download  [109.12 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf-480 Съобщение до собствениците на бл. 36Б, вх. А, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: четвъртък, 15 март 2018 г., 15:59 ч.)Download  [100.39 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf-479 Съобщение до собствениците на бл. 36А, вх. Б, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: четвъртък, 15 март 2018 г., 15:58 ч.)Download  [80.63 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf-478 Съобщение до собствениците на бл. 36А, вх. А, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: четвъртък, 15 март 2018 г., 15:55 ч.)Download  [52.82 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf-472 Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (публикувано: вторник, 06 март 2018 г., 19:04 ч.)Download  [89.13 KB]
pdf-462 Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за предложение „Промяна предназначението на земеделски земи (гр.София), съгласно чл.30 и чл.40 от ППЗОЗЗ за ПИ 68134.1102.99” (публикувано: понеделник, 19 февруари 2018 г., 16:55 ч.)Download  [251.93 KB]
(Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf-461 Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща базова станция № 1505” (публикувано: понеделник, 19 февруари 2018 г., 16:54 ч.)Download  [192.9 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf-449 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна” (публикувано: петък, 26 януари 2018 г., 16:29 ч.)Download  [170.79 KB]
pdf-448 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за предложение „Магазини, шоурум, офис и складове, кв.1, м.”Терени отредени за трудови войски в с. Суходол, район “Кр. поляна”, Столична община” (публикувано: сряда, 24 януари 2018 г., 16:45 ч.)Download  [194.96 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf-447 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Проект за ИПРЗ за УПИ II-187 за магазини, ателиета, жилищно строителство, обществено обслужване, складове, гаражи и трафопост, кв.133, м. “Факултета” (публикувано: сряда, 24 януари 2018 г., 16:39 ч.)Download  [193.52 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)

2017 г.

pdf-413 Обявление до Александър Малчев за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207 (публикувано: петък, 10 ноември 2017 г., 10:25 ч.)Download  [67.51 KB]
pdf-385 Обявление до Невена Пеевска за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/ ( (публикувано: сряда, 01 ноември 2017 г., 14:10 ч.)Download  [64.19 KB]
(кв. 99, м. "Разсадника - Коньовица")
pdf-384 Обявление до Гергана Спасова за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/ (публикувано: сряда, 01 ноември 2017 г., 14:03 ч.)Download  [64.26 KB]
(кв. 99, м. "Разсадника - Коньовица")
pdf-326 Обявление за издадена заповед от гл. архитект на район „Красна поляна“ за разрешаване на изменение на Плана за регулация на УПИ ХV-714, кв. 1, м. Трудови казарми (публикувано: вторник, 19 септември 2017 г., 15:41 ч.)Download  [3.37 MB]
pdf-91 Обявление за издадена заповед на гл. архитект на район „Красна поляна“ за разрешаване на изменение на Плана за регулация на УПИ VІІ и VІІІ, кв. 99, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: вторник, 22 август 2017 г., 16:39 ч.)Download  [93.22 KB]
pdf-95 Заключителен доклад от работна група, назначена със заповед № СОА17-РД91-168/25.04.2017 г. и № СОА17-РД09-554/25.05.2017 г. на кмета на СО (публикувано: неделя, 25 юни 2017 г., 16:39 ч.)Download  [4.43 MB]
(за проверка на обитателите на „Селище на строителя“, район „Красна поляна“ /т.нар. Виетнамски общежития/, които подлежат на поетапно освобождаване и събаряне)
pdf-327 Обявление за издадена заповед № РКП 17-РД 56-110/03.04.2017 год. за отмяна на виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 60в, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: вторник, 04 април 2017 г., 09:38 ч.)Download  [121.29 KB]
pdf-328 Обявление до Христо Антонов Марчев, собственик на сграда с идентификатор 68134.1106.106.5, в УПИ І, кв. 77, м. Разсадника-Коньовица, за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 77, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: понеделник, 03 април 2017 г., 16:56 ч.)Download  [106.71 KB]
pdf-329 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.132, кв. 22, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: четвъртък, 30 март 2017 г., 10:42 ч.)Download  [105.72 KB]
pdf-330 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на 2 броя детски площадки в ПИ с идентификатор 68134.1108.4, кв. 16, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: четвъртък, 30 март 2017 г., 10:38 ч.)Download  [108.96 KB]
pdf-331 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 60в, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: петък, 17 март 2017 г., 15:02 ч.)Download  [106.54 KB]
pdf-332 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 25, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: петък, 17 март 2017 г., 15:00 ч.)Download  [104.05 KB]
pdf-333 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 77, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: петък, 17 март 2017 г., 14:59 ч.)Download  [103.43 KB]
pdf-334 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за предложение „Преустройство на базова станция с честотен обхват 900 – 2100 MHz на „Мобилтел” ЕАД с № SOF 0075 „Химипекс” (публикувано: петък, 17 февруари 2017 г., 11:35 ч.)Download  [178.03 KB]
(информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел: 14 – Ат. Георгиева)
pdf-335 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на 2-етажна сграда за офиси и складове, с подземлен гараж в УПИ XX-223, кв. 1, м. Смърдан, р-н Красна поляна, Столична община” (публикувано: петък, 17 февруари 2017 г., 11:35 ч.)Download  [177.23 KB]
(информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел: 14 – Ат. Георгиева)
pdf-340 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно провеждане на конкурс за войнишки длъжности (публикувано: сряда, 08 февруари 2017 г., 15:00 ч.)Download  [345.44 KB]
  • pdf-336 Заповед на министъра на отбраната № ОХ-29/11.01.2017 г. (публикувано: сряда, 08 февруари 2017 г., 15:20 ч.)Download  [772.57 KB]
  • pdf-337 Заповед на министъра на отбраната № ОХ-109/03.02.2017 г. (публикувано: сряда, 08 февруари 2017 г., 15:09 ч.)Download  [1.28 MB]
­