Лидия Владимирова заема длъжността зам.-кмет на район „Красна поляна” от 27 ноември 2023 г.

 

 

 

ет. 2, стая 206

Приемно време


Правомощия и функции:

 1. Замества кмета на район в негово отсъствие.
 2. Заместник-кметът следи пряко за осъществяването дейностите в отделите:
  1. „Общинска собственост и управление жилищния фонд”;
  2. „Образование, култура и социални дейности”;
  3. „Регулиране и контрол на търговската дейност”.
 3. Организира и упражнява контрол върху ресорните му отдели, съобразно задълженията произтичащи от нормативните актове, както и изпълнението по тях.
  1. обработка на документи, адресирани до него;
  2. проверки по сигнали и жалби /на място и по документи/;
  3. писма и отговори до жалбоподатели, инстанции и други;
  4. кореспонденция със Столична Община, Областна администрация, СРС и др., комплектуване и изпращане на необходимите документи при поискване;
  5. участие в комисии и заседания на РЕСУТ;
  6. приемане на граждани, справки, консултации и други;
  7. дава справки и издава удостоверения на факти и обстоятелства свързани с дейността на ресорните му отдели;
  8. участва в заседанията и председателства Комисията по чл. 10 от НРУУРОЖТСО;
  9. осъществява контрол по спазване на нормативно определения срок за разглеждане на постъпилите в района заявления за картотекиране;
  10. осъществява контрол по точното изпълнение на утвърдените „Вътрешни правила, регламентиращи дейността по отдаване под наем и продажба на жилищни имоти - частна общинска собственост”;
  11. председателства комисии по ЗОП и НВМОП.
­