Димитър Петров е кмет на район „Красна поляна” от 13 ноември 2023 г. Той е магистър със специалност „Право“ от СУ„ Св. Климент Охридски“, София. Има професионален опит като адвокат на свободна практика със собствена правна кантора и дългогодишен опит в държавната администрация и банковия сектор.

 

 

Приемно време


Правомощия на кмета на район „Красна поляна”

 1. Кметът на район „Красна поляна” изпълнява функциите си като:
  1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
  2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
  3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
  4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района , които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
  5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
  6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
  7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
  8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
  9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
  10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
  11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
  12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
 2. Кметът на района може да участва в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.
 3. На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на общината или районите.
­