тел.: 02 921 72 33

Приемно време


Правомощия и функции:

  1. Ръководи осъществяването на районната политика по устройство на територията, извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостното устройство на територията на района при спазване на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него.
­