Началник на отдел „ФСД“: Виолина Петкова – 02 921 72 22

Касиер: Вера Пановска – 02 921 72 57

Старши счетоводител: Даниела Болярова – 02 921 72 63

Счетоводител: Милена Попова – 02 921 72 63

Счетоводител: Даниела Георгиева – 02 921 72 63

Счетоводител: Марина Недкова – 02 921 72 67

Касиер – такси: Магдалена Митова – 02 921 72 55

Касиер – наеми: Снежанка Тодорова – 02 921 72 53

Приемно време


Правомощия и функции:

  1. Организира и отговаря за финансово-счетоводната дейност на района на основата на нормативните актове. Осъществява вътрешния финансов контрол. Отговаря и следи за своевременното отчитане на паричните средства и стоково-материалните ценности, както и редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях;
  2. Разработва предложения и конкретни мерки по отношение на спазването на финансовата дисциплина и вътрешно-ведомствения контрол. Организира отчетността на финансовите, разчетните и кредитните операции и контролира правилното оформяне на тези операции, тяхната своевременност и законност;
  3. Съставя и подписва баланса, счетоводните, статистическите и други отчети в определените за това срокове;
  4. Контролира правилното оформяне на документите за движение на финансовите средства, материални активи, разчети и платежни задължения;
  5. Подписва сключените договори от страна на района.
­