тел.: 02 921 72 33

Приемно време


Правомощия и функции:

  1. Ръководи осъществяването на районната политика по устройство на територията, извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостното устройство на територията на района при спазване на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него;
  2. Организира и ръководи дейността на Районния експертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ);
  3. Взима решения по всички постъпили преписки, молби и жалби в рамките на ЗУТ и поднормативните актове към него;
  4. Приемане на граждани, справки, консултации, становища, отговори на жалби и сигнали и др.
­