Географска и демографска характеристика на район „Красна поляна“

Община „Красна поляна“ обхваща територия с граници: бул. „Константин Величков“, „Владайска“ река, североизточната граница на трамвайното депо, бул. „Комунистически манифест“, ул. „Житница“, ул. „306“, ул. „Гълъбова“, ул. „Метохия“ на запад до ул. „768“, ул. „768“, ул. „Пионерски път“, жп. линията за гр. Перник до „Околовръстен път“, „Суходолска“ река, продължението на ул. „Андрей Жданов“, бул. „Яне Сандански“ и ул. „Найчо Цанов“. „Красна поляна“ граничи с районите „Възраждане“, „Илинден“, „Люлин“, „Овча купел“ и „Красно село“. На мястото на старите софийски квартали и незастроени терени са изградени големите жилищни комплекси „Илинден“, „Западен парк“, „Разсадника“, „Красна поляна" 1-ва, 2-ра и 3-та част. Междублоковите пространства са оформени, като малки зелени оазиси за разходка и почивка на живущите. Има детски и спортни площадки, търговски обекти, не липсват и паркингите. В района няма промишлени предприятия, а екологичната обстановка е една от най-добрите в София. Много добре функционира пазар „Росица“, където се предлагат селскостопански стоки и стоки за бита. На територията на район „Красна поляна“ има 7 детски градини, две ясли, 7 училища, едно спортно училище, два техникума и 4 частни училища. Работят 5 читалища, три от които са ромски. На територията на района развива дейността си спортно дружество „Септември“ и футболен клуб „Септември“. В „Красна поляна“ има две православни църкви „Св. Св. Петър и Павел“ и „Възкресение Христово“. С общоградско и национално значение е 1-ва АГ болница „Света София“. Районът се обслужва здравно от медицинска практика „Медика 10“ и „ДКЦ 10“ заедно със стоматологичен център.

Физикогеографска характеристика на района

Общата площ на територията на района е 918 хектара. По предназначение, територията на района се подразделя на:

  • застроена жилищна площ – 296.3 ха.;
  • паркове, градини и зелени площи – 191.9 ха.;
  • обработваеми земи – 201.8 ха.;
  • обществени терени и естествени пасища – 182.7 ха.;
  • производствени терени – 45.3 ха.

През територията на района минава река „Суходолска“ – граничeща с район „Люлин“, река „Владайска“, граничеща с район „Възраждане“, през района минава и река „Смърдана“. Върху режима на реките в региона на София съществено въздействие оказват язовирите, урбанизацията(със съответната инфраструктура), индустрията и напоителните системи. Значителни хидроложки изменения са настъпили от разширяването на застроените площи и изграждането на водоснабдителните и отводнителните системи на града. Наличието на водонепроницаеми покривки от асфалт и бетон в урбанизираната територия увеличава дела на повърхностно оттичащи се валежни води и намалява техните разходи за изпарение. Изменение в хидроложките условия настъпват и поради изтичането на водни маси от повредените водопроводи, които подхранват запасите от подземни води. Релефа на територията на района в по-голямата си част е равнинен. Изключение прави района на кв. „Факултета“ в ниска хълмиста част от ул. „Ришки проход“ до „Околовръстен път“. Пътната мрежа на района е с дължина 67.5 км. и обхваща няколко входни, междинни и изходни булеварда като бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Никола Мушанов“, бул. „Възкресение“, бул. „Вардар“, бул. „Константин Величков“, както и голям брой второстепенни улици. През района минава магистрален газопровод, въведен в експлоатация през 1976 г. от ГРС-4 с. „Иваняне“ до ОЦ „Земляне“ със следните отклонения:

  • в района на репери № 23 и № 24;
  • отклонение за газификация на ВСУ „Любен Каравелов“ – 2006 г., кл. 376 от кадастралния план на София;
  • построени 3 бр. монолитни постройки върху трасето на газопровод на ул. „315“, кв. „Факултета“ до ж.п. линията между репери № 28, № 29 и № 30. Сградите подлежат на събаряне.

Към момента общата дължина в района на водопроводната мрежа е 73.5 км., а на канализационната мрежа – 74км. През територията му и в западните части преминават 3 водопроводни пръстена на Столичната водопроводна мрежа. По бул. „Вардар“ и „Западен парк“ минават водопроводи с диаметър 900 мм. до 1200 мм.

           

­