История на район „Красна поляна” като административно-териториална единица

С Указ № 3398 на Държавния съвет на Народна Република България /обн. ДВ бр. 97/15.12.1987 г./ се постановява обнародването на Закон за преустановяване мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и на кметствата. Съгласно неговите разпоредби мандата на посочените по-горе органи, избрани на 08.06.1986 г. се преустановява от 28.02.1988 г. Същевременно с последващ Указ № 3399/11.12.1987 г. се обнародва Закона за създаване на общини в гр. София /обн. ДВ бр. 97/15.12.1987 г./. Броят, границите и наименованията им се определят с Указ № 3405/11.12.1987 г. Съгласно същият в столицата се създават 24 общини, като от бившия Димитровски районен народен съвет се формират три по-малки структурни единици: „Илинден”, „Възраждане” и „Красна поляна”. Община „Красна поляна” обхваща територия с граници: бул. „Константин Величков”, „Владайската река, североизточната граница на трамвайното депо, булевард „Комунистически манифест”, ул. „Житница”, ул. „306”, ул. „Гълъбова”, ул. „Метохия” на запад до ул. „768”, ул. „768”, ул. „Пионерски път”, жп. Линията за гр. Перник до околовръстния път, Суходолската река, продължението на ул. „Андрей Жданов”, бул. „Яне Сандански” и ул. „Найчо Цанов”. Територията на общината е 1016 хектара, а населението – 53 980 души. Новосъздаденият Общински народен съвет /ОбНС/ „Красна поляна”, е местен орган на държавната власт, народното самоуправление и административното обслужване на населението в общината. Висшият ръководен орган на ОбСН е сесията, която се свиква най-малко шест пъти в годината. На 06.03.1988 г. се провежда учредителна сесия, на която се избира Изпълнителен комитет с председател Катерин Катеринов. Същият до този момент е председател на Временния изпълнителен комитет за периода 30.12.1987 - 01.03.1988 г. Между сесиите ръководството на ОбНС се осъществява от Изпълнителен комитет през мандата март 1988 – октомври 1990 г. Важни органи на ОбСН, чрез които се осигурява компетентното и конкретно участие на народните съветници и привличане на населението в работата на народния съвет са изградените три постоянни комисии: Постоянна комисия по въпросите на младежта, Постоянна комисия по технологичното обновление и Постоянна комисия по ефективно използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда. Освен тях функционират и комисии по Постановление на Министерския Съвет /ПМС/ № 57 от 11.11.1987 г., които заменят отделите и управленията на районните съвети като изпълнително-разпоредителни органи:

  1. Комисия по комплексно икономическо, социално и научно развитие;
  2. Комисия по търговия, самозадоволяване, услуги и транспорт, народно здраве и социални грижи;
  3. Комисия по териториално устройство, архитектура, строителство, БКС и опазване на околната среда;
  4. Комисия по развитие на самоуправлението и спазване на социалистическата законност.

Създава се и Съвет за духовно развитие с председател Ю. Емануилова. Непосредствена помощ оказва и Кабинета на народния съветник. На основание решение на Изпълнителния комитет /ИК/ на Столичния народен съвет /СНС/, ст. 10 и 11 от протокол № 11/11.07.1988 г. се прекратява дейността на звено „Кооперативни пазари” при СНС и се образува такова при ОбНС „Красна поляна” от 01.08.1988 г. Същото е със самостоятелен баланс, план-сметка и персонал. С решение на сесията на ОбСН „Красна поляна” от 13.06.1989 г. на основание чл. 6 от 32 ПМС от 1986 г. се създава Съвет за защита обществените интереси и правата на гражданите при ОбСН „Красна поляна”. Той е специализиран колегиален орган на ОбНС и неговия ИК за осъществяване на ръководство и координация по спазване на обществения ред, законността, както и защитата на обществените интереси и правата на гражданите. На територията на община „Красна поляна” има 8 детски заведения, 9 училища, 2 читалища, 3 болници, научни институти, промишлени предприятия и други учреждения и организации. През периода октомври 1990 – ноември 1991 г. ОбНС „Красна поляна” се ръководи от Временен изпълнителен комитет. Същият е назначен със Заповед № Р-96/18.10.1990 г. на Министерския съвет. С протокол № 93/25.11.1991 г. на Министерския съвет се освобождават членовете на временните изпълнителни комитети в общините и се назначават кметските наместници на Териториалните общински администрации /ТОА/. С решение № 3 по Протокол № 5/22.01.1999 г. на Столичен общински съвет се определят правомощията на кметските наместници в ТОА в гр. София. Законът за административно-териториалното устройство на РБ /ЗАТУРБ/ /обн. ДВ бр. 63/14.07.1995 г./ доразвива разпоредбата на чл. 135, ал. 2 от Конституцията на РБ, като регламентира създаването и статута на нови административно-териториални единици в нашата страна. Той определя създаването със Закон на райони в столицата и градовете с население над 300 000 души. Това е Законът за териториалното деление на Столичната община и големите градове /обн. ДВ бр. 66/25.07.1995 г./. с него се променя статутът на създадените преди това 24 административно-териториални единици, като се запазват съответните им наименования и граници. Район „Красна поляна” придобива статут на съставна административно-териториална единица /САТО/ в системата на Столичната община. Приема се и нов Закон за местните избори /ЗМИ/ /обн. ДВ бр. 66/25.07.1995 г./, който отменя приетия по-рано Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове в частта, отнасяща се за местната власт. През мандат 1995 – 1999 г. се учредява и функционира нов изборен орган – Районен съвет „Красна поляна”, който има за задача да подпомага Столичния общински съвет като орган на местното самоуправление. Той се председателства от В. Василев.

­